Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.KONSMETAL.COM.PL (DALEJ: „REGULAMIN)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia i informacje regulujące zawieranie i wykonywanie Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, sposób i formę zapłaty ceny, zasad wydanie i dostarczenia zamówionego Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, składania reklamacji oraz ochrony danych osobowych Kupującego. Blankietowy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowy Sprzedaży. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez: Konsmetal Alians spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2, 01 – 248 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000086626,

NIP: 527 – 11 – 76 – 328, REGON: 011949017

Adres do korespondencji:

Konsmetal Alians Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2

01 – 248 Warszawa

Tel. (22) 877-17-70

email: sejf@konsmetal.com.pl.

 1. Pojęcia i definicje pisane wielką literą, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin z dnia 17.06.2016 r.
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Konsmetal Alians Sp. z o.o., dostępny pod adresem elektronicznym, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz dokonać zakupu Towaru.
 3. Konsmetal Alians sp. z o.o./Sprzedawca - Konsmetal Alians spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2, 01 – 248 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000086626 NIP: 527 – 11 – 76 – 328, REGON: 011949017
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności sejfy, kasy pancerne, szafy, etc.
 6. Koszyk – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego udostępniony przez  Sprzedającego za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;
 7. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna, wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Kupującego, potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.
 8. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi/Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Treść Umowy sprzedaży stanowi Zamówienie wraz ze złożonymi przez Kupującego oświadczeniami, niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Polityki Prywatności.  Umowa Sprzedaży zawierana jest na gruncie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 10. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru wysłana za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza  zamieszczonego w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego/Użytkownika, precyzująca nadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy, miejsce jego odbioru oraz formę płatności Ceny za Towar.
 11. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika/Kupującego, stanowiący integralną część Regulaminu, dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedającego, wysyłane Użytkownikowi/Kupującemu drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedającego;
 13. Użytkownik/Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 1. Wymagania umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego to: Obsługiwana przeglądarka oraz system operacyjny.§2

STRONY UMOWY

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający.
 2. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.

§ 3

CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub telefonicznie podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy lub telefonicznie wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru. Sprzedający i Kupujący mogą uzgodnić inne dodatkowe świadczenia związane z zakupem Towaru, które będą regulowane odrębnym porozumieniem.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym lub telefonicznie.
 5. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielania przez Sprzedającego rabatów lub zastosowania innych form obniżenia Ceny Towarów.

 

§ 4

ZAPŁATA CENY

 1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 Euro, w przeliczeniu na PLN, według aktualnego średniego kursu walut NBP w dniu zapłaty.
 3. W zależności od miejsca rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia (magazyn własny bądź magazyn zewnętrzny prowadzony przez osobę trzecią), Umowa sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki oraz Politykę Prywatności i upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie odpowiednimi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia lub w terminie trzech (3) miesięcy od daty odbioru Towaru u Sprzedającego, Kupujący złożył taki wniosek Sprzedającemu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Zamówień realizowanych przez Sprzedającego z magazynu zewnętrznego obsługiwanego przez osobę trzecią.

 

§ 5

WYDANIE TOWARU

 1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.
 2. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór na miejscu” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w wyznaczonej placówce handlowej, po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru, załadowania Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu). Usługi związane z ww. czynnościami mogą zostać uregulowane pomiędzy stronami na mocy odrębnego porozumienia.
 3. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w ust. 2 powyżej przez kolejne 7 dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej zawierające stosowne informacje w tym zakresie.
 4. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w ust. 3 nie będzie możliwy, strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w terminie określonym w ust. 3 lub 4 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.
 6. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w ust. 5 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru.
 7. W okolicznościach przewidzianych w ust. 5, Kupujący ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 5, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.
 9. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz dane identyfikujące Zamówienie.
 10. Sprzedający może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie.
 11. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli w chwili dostawy paczka posiada uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności kuriera i odmowy odbioru przesyłki.§ 6

ZDJĘCIA I OPIS TOWARU

 1. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić
  się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, zamieszczonego zdjęcia itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będących Konsumentami.
 2. Sprzedający oświadcza, iż zamieszczone w Sklepie Internetowym zdjęcia Towarów dotyczą konkretnego modelu oraz marki, w tym przedstawiają jego rozmiar. W przypadku wyboru przez Kupującego innego modelu danego Towaru niż prezentowany na zdjęciu, jego parametry mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje dotyczące danego modelu Towaru znajdują się w specyfikacji.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.§ 7

ZAMÓWIENIE

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:
 1. zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu wraz ze stosownymi oświadczeniami oraz Polityki Prywatności.
 2. telefonicznie - poprzez kontakt z numerem telefonu +48228771770. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Kupującemu na podany adres e-mail Zamówienie.
 3. za pomocą poczty elektronicznej – wiadomości e-mail wysłanej na adres sejf@konsmetal.com.pl.  W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Kupującemu na podany adres e-mail Zamówienie.
 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 15:30 oraz w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący  - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego lub telefoniczny kontakt:
 1. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez dodanie go do Koszyka;
 2. wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym, albo wybiera miejsce odbioru Towarów;
 3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru u Sprzedającego;
 4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce odbioru lub dostawy Towaru, danych Kupującego oraz cenę za Towar i formę płatności;
 5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia dotyczące Regulamin, oświadczenia i Politykę Prywatności;
 6. Zaznacza opcję „Zamawiam”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia za pośrednictwem telefonicznym wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 1. Zamówienie złożone przez Użytkownika/Kupującego zostanie potwierdzone w formie generowanej automatycznie wiadomości e-mail. Stanowi ona jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Sprzedającego i nie kreuje zobowiązań po stronie Sprzedającego.
 2. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego lub też ustalenie z Kupującym terminu jego realizacji.
 3. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
 1. poinformuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo
 2. zaproponuje Kupującemu anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 1. W terminie dwóch (2) kolejnych dni roboczych po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Kupujący może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Kupującego.
 2. Sprzedający za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia.
 3. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia, Kupujący będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu Umowy Sprzedaży, pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. W takim wypadku, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedającemu potwierdzenia zawierającego oświadczenia o zawarciu Umowy Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
 7. Sprzedający zobowiązuje się podjąć działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową.
 9. Kupujący zobowiązany jest do:
 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający funkcjonowania jego działania,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem;
 3. korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
 1. Kupujący ma prawo powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 2. Kupujący ma prawo powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości obsługi.
 3. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu w działaniu Sklepu Internetowego powinny być zgłaszane na adres e-mail: sejf@konsmetal.com.pl lub telefonicznie.
 4. Niektóre komunikaty przesyłane Kupującemu przez Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Kupujący przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail. W związku z powyższym, Kupujący przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail wskazany przez Sprzedającego jako właściwy do korespondencji.
 5. Kupujący zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
 1. naruszał Regulaminu,
 2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedającego, ani osób trzecich,
 4. w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
 5. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi.

 

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dokonujący zakupu Towaru, Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta
  o odstąpieniu od umowy.
 2. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres sejf@konsmetal.com.pl lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w postaci skanu na adres e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru, lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 4. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego).
 5. W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego - niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub na rachunek karty płatniczej, jeżeli płatności dokonano kartą (nie dotyczy płatności przez Internet).
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:           
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, lub zmianie zamka kluczowego z kluczowego na inny wskazany przez Kupującego);
 3. sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 1. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedający.
 2. Kupujący składając Zamówienie poprzez Sklep Internetowy podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji Zamówienia za zgodą Kupującego wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownych oświadczeń.
 4. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownych oświadczeń.
 7. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Kupujący może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownego oświadczenia na wysyłanie mu newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Kupujący może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera oraz innych informacji handlowych.
 10. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

 

§ 10

REKLAMACJE

 1. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.
 2. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Sprzedającego, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedającego lub gwaranta, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 3. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca uzgodnionego.
 4. Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.
 5. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.
 6. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.§ 11

RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 4. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 5. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 6. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.
 8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.
 9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Towar został wydany Kupującemu.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 12. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Sprzedający podejmie stosowne działania, by okres ten został maksymalnie skrócony.
 13. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.
 14. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego.
 15. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedający może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.
 16. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, lub konkretnej specyfikacji danego modelu w porównaniu do zamieszczonego zdjęcia. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 17. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika oświadczeń w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest przesłana jako Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail) – wraz ze stosownymi odnośnikami do treści składających się na Umowę Sprzedaży. Treść Regulaminu jak również Polityki Prywatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.
§ 12

PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Kupującemu wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Kupujący mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2. Sprzedający udziela Kupującemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Kupującego z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
 3. Sprzedający udziela zgody Kupującemu na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Kupującego, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje Użytkownika/Kupującego na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Kupujący potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2016 r.

 

Załącznik:

- Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


______________, ________2016 roku

 

KONSMETAL ALIANS SP. Z O.O.

UL. JANA KAZIMIERZA 60 LOK. U/2

01 – 248 Warszawa

Dane Odstępującego

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Nr telefonu: ………………….

e-mail: …………………………..

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My niżej podpisany/podpisani, niniejszym oświadczam/ oświadczamy, iż odstępujemy od umowy sprzedaży następujących Towarów:

 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………
 4. …………………………………………………………
_____________________________

                  /Data i podpis/do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl